มารยาทดี ศรีนายโรง

_MG_0480

การประกวดมารยาทไทย ภายใต้กิจกรรม “มารยาทดี ศรีนายโรง” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก วางตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนให้เกียรติผู้อื่น และมองโลกในแง่ดี จึงกำหนดให้จัดกิจกรรม“มารยาทดี ศรีนายโรง” ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา๑๔.๔๐ น. –๑๖.๐๐ น. ณ NR Digital Knowledge Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *