พิธี MoU Signing Ceremony: MEET Program ของโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET)

นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พร้อมด้วยผู้บริหารและครู เข้าร่วมพิธี MoU Signing Ceremony: MEET Program ของโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *