พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำไปถวายวัดใช้จุดเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีไทย ให้พุทธศาสนิกชนมีศีลธรรม จริยธรรม นำพาสังคมให้เกิดความสุข ความเจริญสืบต่อไป

  • เวลา 08.20  น. พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ เวทีโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
  • เวลา 14.00 น . พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดนายโรง และ วัดบางบำรุ

จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีในวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *