ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสวัสดีปีใหม่ ชุมชนวัดนายโรงและวัดบางบำหรุ

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าเยี่ยมวัดและชุมชนเพื่อกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวาระดีถีขึ้นขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งสนทนาในแนวทางความร่วมมือเพื่อเยาวชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *