ประชาสัมพันธ์​รับสมัครนักศึกษา​วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564​

เริ่มกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  ถึง  8 มิถุนายน 2564  เท่านั้น  มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้     

1.  รับสมัครด้วยการให้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  โดยการแสกน QR-CODE ในรูปภาพที่แนบมาแล้วนี้

            หรือ สามารถคลิกลิงค์เข้ากรอกข้อมูลการรับสมัครที่ลิงค์  คลิก ลงทะเบียบกรอกข้อมูลสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564          

2. เมื่อกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนผู้สมัคร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร (รด.1)  ก่อนดาวน์โหลดให้ตั้งค่ากระดาษเป็นขนาด A4 แล้วปริ้นเอกสารนำไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  (เอกสารได้แนบมาแล้วนี้ คลิกลิงค์ดาวน์โหลด)


2.1 ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.1)  (ปริ้น 1 แผ่น รวม หน้า-หลัง)         

  2.2  ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบของศูนย์ฝึกเท่านั้น นำไปให้แพทย์ตรวจร่างกายและลงความเห็นให้เรียบร้อย) โรงพยาบาลรัฐ /เอกชน/คลินิค ซึ่งออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล           

2.3  สำเนาใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่าจบ ม.3 (ปพ.1)        

หมายเหตุ:  เอกสารข้อ 2.1 ใบสมัคร (รด.1), เอกสารข้อ 2.2 ใบรับรองแพทย์, เอกสารข้อ 2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียนจบม.3(ปพ.1) (ให้นำเอกสารหลักฐานข้อ 2.1-2.3 มาส่งที่ครูสุธี สมาเมฆ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564  เท่านั้น) 

**สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผกท.สุธี  สมาเมฆ โทร 092-272-9425**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *