ประชาสัมพันธ์​ขอเชิญชวนศิษย์เก่านายโรงเข้าร่วม LINE OPEN CHAT

ขณะนี้โรงเรียนได้สร้างกลุ่มไลน์ศิษย์เก่านายโรงขึ้น และได้เชิญศิษย์เก่าของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมกลุ่มบ้างแล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าทุกคนเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์

การตั้งกลุ่มไลน์ศิษย์เก่ามีเจตนารมณ์เพื่อ

1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของโรงเรียนให้ศิษย์เก่าทราบ

2.เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์เก่ารุ่นพี่ๆ

3.เพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างโรงเรียนและศิษย์เก่า

4.เพื่อประสานให้ศิษย์เก่าได้เข้ามาช่วยแนะแนว แนะนำน้องๆหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

5.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ดี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *