📣ประชาสัมพันธ์การซื้อแบบเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และอุปกรณ์การเรียน

1. นักเรียนที่ยังซื้อแบบเรียนภาษาอังกฤษไม่ครบ สามารถไปซื้อเพิ่มเติมได้ที่ห้องงานช่าง ชั้น 1 ใกล้ห้องโภชนาการ (ตรวจสอบราคาแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องการซื้อเพิ่มเติมบนใบเสร็จที่ได้รับ)
2. การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ขณะนี้กางเกงพละไซ้ส์ S มีจำหน่ายแล้ว นักเรียนสามารถซื้อได้ที่สหกรณ์โรงเรียน (NR Cafe) 
3. การรับเสื้อปัก ขอให้ไปรับตามวันที่ระบุบนใบนัด
รายการที่ 1 และ 2 นักเรียนสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในวันที่ไปรับหนังสือเรียน หรือตอนเปิดภาคเรียนตามสถานที่ที่แจ้งไว้ด้านบน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *