📣ประกาศ NR New Normal สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2📣

      ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความสำคัญด้านคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียน แต่ทั้งนี้โรงเรียนยังไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ 100% เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันความปลอดภัยจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ สำนักงานต้นสังกัดในด้านความปลอดภัย        

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนจึงจัดทำประกาศ NR New Normal สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *