ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา ๒๕๖๖”

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *