ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *