ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program และ Mini English Program) ปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *