ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ==> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *