ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ผู้มีรายชื่อและผู้ปกครองรายงานตัววันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องชฎามาศ ชั้น 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อรับทราบเงื่อนไขและลงนามในสัญญาการรับทุน

“ในกรณีที่ผู้มีรายชื่อและผู้ปกครองไม่มารายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้”

ดาวน์โหลด​ประกาศ​ได้ที่ 👉 Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *