ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ในงาน “NAIRONG MOVES FORWARD TO THAILAND 4.0”

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ในงาน “NAIRONG MOVES FORWARD TO THAILAND 4.0”

กิจกรรม ” ASEAN QUIZ “

กิจกรรม แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรม  “ปริศนา พาสนุก”

กิจกรรม Marble slow race with paper roller coaster, gravity challenge.

กิจกรรม “Fast and Furious MATH!!”

กิจกรรม การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “อนาคตไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์4.0″

กิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากลระดับประถมศึกษา

กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

กิจกรรม การแข่งขันการประกอบอาหารเช้าแบบตะวันตก

กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint)

กิจกรรม การแข่งขันคัดรายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม การแข่งขันคัดรายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการแข่งขัน Jigsaw Explore ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขัน Jigsaw Explore ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำศัพท์ Spelling Bee ระดับประถมศึกษา

คำศัพท์ Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมการแข่งขัน King And Queen of English ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการแข่งขัน King And Queen of English ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขัน King And Queen of English ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม การแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม การแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *