ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) และ เจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) และ เจ้าหน้าที่บัญชี

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์         จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

         (1)  เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี

         (2)  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน

-ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 ต่างๆ เช่นเครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์

-สนับสนุนด้านไอที และงานอื่นๆที่มอบหมาย

2.ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูอัตราจ้าง  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)                จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

         (1)  เพศชาย,หญิง มีสัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี

         (2)  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิชาเอกคหกรรม สาขาอาหารและโภชนา

หน้าที่รับผิดชอบครูอัตราจ้าง   วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 

ปฎิบัติการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)

ปฎิบัติงานอื่นๆที่มอบหมาย

3.ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี         จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

         (1)  วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

         (2)  เพศหญิง, ชาย มีสัญชาติไทย อายุ23 – 35 ปี

        รายละเอียดของงานโดยสังเขป

1. จัดทำบัญชีทุกประเภท ของระบบบัญชีโรงเรียน

2. จัดทำรายงานบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อส่งกรมสรรพากร

3. ประกันสังคม

4. จัดทำรวบรวมเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน

5. ติดต่อประสานงานกับงานฝ่ายต่างๆ

6. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่ง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *