ประกาศปิดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ให้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์” ให้แก่ครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 3 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จึงของดการจัดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว

NR School closure June 7, 2019

Because the school has been assigned by Secondary Educational Service Area Office 1 (SESAO1) to conduct a workshop to teachers in the educational area therefore closed the school on that day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *