ประกาศงดการเรียนการสอนเป็นการภายใน ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2563

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจึงประกาศงดการเรียนการสอนเป็นการภายในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2563 และโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนจากที่บ้านในรูปแบบออนไลน์ทาง Google Classroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *