ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

open-house2015

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดปฏิทินงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ตามกำหนดวัน เวลา สาระงานที่ปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกัน ทำให้งานเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงกำหนดปฏิทินงาน ดังนี้

คลิกเพื่อดูปฏิทิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *