นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นำคณะครูโรงเรียน​มัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมอบรมเรื่อง Mindfulness in leadership and positive School Climate and Growth Mindset

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นำคณะครูโรงเรียน​มัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมอบรมเรื่อง Mindfulness in leadership and positive School Climate and Growth Mindset เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ​ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารยุคใหม่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ The American School of Bangkok 
โดย Dr. Brain K. Perkins จาก Columbia University เป็นวิทยากรครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *