นักเรียนฝึกประสบการณ์ ณ โรงกรองน้ำสามเสน

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยนายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และนายภุมเมศ ไชยตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำการประปานครหลวง เห็นความสำคัญในการให้นักเรียนฝึกประสบการณ์ ณ โรงกรองน้ำสามเสน เลขที่ 20 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคต ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากการปฏิบัติงานในสถานฝึกประสบการณ์ เพิ่มพูน ทักษะ และความสามารถในการทำงานที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยนักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 และวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม และวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน และวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นักเรียนทั้งหมดจำนวน 6 คน โดยนักเรียนเป็นผู้ประสานงานและจัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *