ต้นแบบชุมชนร่วมพลัง ร่วมใจรองรับผู้สูงวัยเขตเมือง

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมกิจการผู้สุงอายุ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาเยาวชนและผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อยเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยในเขตเมืองและวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกจิตอาสาใส่ใจผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *