ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

open-house2015

กำหนดตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 เพื่อให้การสอบ

ดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และเพื่อ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบกลางภาค ดังนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *