จัดกิจกรรม “มารยาทดี ศรีนายโรง” ประจำปี ๒๕๕๙

shutterstock_75396796-1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรม “มารยาทดี ศรีนายโรง” ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *