งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

111159

งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และมีจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียน ครู บุคคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นำสิ่งของเหลือใช้มาจัดจำหน่ายหรือร่วมบริจาคเงิน เป็นการฝึกให้นักเรียน ได้เรียนรู้งานอาชีพ การจำหน่ายสินค้า การประกวดกระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดำริ
โดยจะจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *