งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

S__30056460

งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ช่วงบ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ วัฒนธรรมไทยและมีจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียน ครู บุคคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันจัดให้มี กิจกรรมดังต่อไปนี้
1.กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
2.กิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอย
3.การประกวดนางนพมาศ
4.กิจกรรมจิตอาสาไปช่วยทำกระทงที่วัดนายโรง
5. กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมขบวนนำกระทงลอยไปที่วัดนายโรง
*****เงินบริจาคของนักเรียน โรงเรียนจะนำไปบริจาคต่อให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน*****

ผลการตัดสินการประกวดนางนพมาศและผลการตัดสินการประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย คลิก…..

รูปภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *