งานมุทิตาจิตปี 60


งานมุทิตาจิตปี 60 นี้ สมาคมศิษย์เก่าจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 รบกวนทุกท่านทำตัวให้ว่างนะคะ ศิษย์เก่าผู้จัด ขอกราบเรียนเชิญคุณครูเก่าทุกท่านมาด้วยความเคารพค่ะ

ผู้ร่วมงานมุทิตาปี 60
1. ครูวาสนา พิทักษ์สาลี
2. ครูไพรัตน์ เจนวิจิตรสกุล
3. ครูอุษา อริยะพุทธิพงศ์
4. ผอ.เบญญาภา คงรอด
5. ครูเรณู นิธิอธิกกานต์
6. ผอ.ศิริพร เชิดวงศ์สุข
7. ครูเจือศรี เต็มสังข์
8. ครูสุนีย์ แสงสัทธา
9. ครูประชุม เอี่ยมแพ่ง
10.ผช.พินิจ ฉัตรสุวรรณ
11.ครูลัดดา เกตุพันธ์ุ
12.ครูยืนยง มงคลสวัสดิ์
13.ครูสมศักดิ์ ฉัตรหลวง
14.ครูประภาภรณ์ ปานรสทิพย์
15.ครูทิตา ศศิยศชาติ
16.ครูสายใจ สิทธิเขตรกรณ์
17.ครูทัศนีย์ คำภูแสน
18.ครูนงนุช นาคมาศ
19.ครูประทุมทิพย์ แก้วสีเขียว
20.รองฯสำลี พิบูลเวช
21.ผช.เกลี้ยง เอียดแก้ว
22.ผช.ศรีวรรณ เอียดแก้ว
23.ครูทัญทัศน์ บรรเจิดธีรกุล
24.ครูอารี คงคานนท์
25.รองฯนวลจันทร์ ประจวบพันธ์ศรี
26.ครูบังอร ศรีสุทธิกุล
27.ครูอัณณา สมบูรณ์
28.ครูนพภา ยุคแผน
29.ครูวันทนี จำปาทอง
30.ครูพรรณวิภา ดารามาศ
31.ครูยุพา ชัยนาภาพงศ์
32.ผอ.วีระ วงศ์ประดิษฐ์
33.ครูชัยณรงค์ หลายสุทธิสาร
34.ผช.อรสา อุดรพิมพ์
35.ครูธันวา สำราญศิลป์
36.รองฯปิยาภา ศรีสว่าง
37.ครูกิตติกุล ศรีสว่าง
38.ครูผาณิต เพชรจำรัส
39.ครูวันเพ็ญ มณีเกษร
40.ผอ.ภักดี คงดำ
41.รองฯถมยา แก้วประดิษฐ์
42.ครูสิริพร หวานชะเอม
43.ครูณัฐชนก เหลืองสถิตย์
44.ครูอัจฉรา หาญกิจ
45.ครูนงธร เปลี่ยนรังษี
46.ครูอุบล ทองสร้อย
47.ครูเสาวณี พู่พิทยาสถาพร
48.ครูเจริญ ฤทธิ์นภาดุล
49.ครูไพศาล บริบูรณ์นางกูร
50.ครูสุกัญญ นิยมตรุษะ
51.ผอ.สุรณี ทศิธร
52.ครูเกษร สังแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *