คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

O-net

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีคะแนนผลการพัฒนา มากที่สุด 5.69 คะแนน

คลิกเพื่อดูผลการสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *