ครูพิชามญชุ์ พิณศรี ครูผู้สอนรายวิชาภาษาเยอรมัน เข้าร่วมอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมัน ณ เมือง Schwäbisch Hall สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *