คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำเงินและสิ่งของ มอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ขนม นม เครื่องเขียน และเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ไปมอบให้ศูนย์พัฒนาชาวเขาบ้านคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนวิจิตรวิทยาคาร ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวัน 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *