ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของการทดสอบ Pisa (Programmed for International Student Assessment)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *