🎊ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพรรณดา แสนบุญ และ นายสุธี สมาเมฆ 🎊

🎊 ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุพรรณดา แสนบุญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ นายสุธี สมาเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ🎊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *