ขอแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดจากการทดสอบระดับชาติ O-NET

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
และขอมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา
จากการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *