ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *