ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 (ICT JUNIOR CAMP # 8)

170259

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน ICT และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาตนเองและช่วยเหลือพัฒนางานด้าน ICT  ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับหนี่ง จึงได้จัดให้มีโครงการ ICT JUNIOR CAMP # 8 ขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2558 (รวมระยะเวลา 8 วัน) เวลา 9.00 – 17.00 น.
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมให้นักเรียนด้วย
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3  คลิกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม…..

ใบสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม คลิก……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *