ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าการศึกษา

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องจริยธรรม และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน

จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน ครู ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าป่า ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตามกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ  วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๙ น. ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมกันที่ห้อง Nr Digital Knowledge Centre

เวลา ๑๐.๑๙ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๔๙ น. ถวายผ้าป่าการศึกษา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๑.๓๙ น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *