กิจกรรม Morning talk ประจำสัปดาห์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม Morning talk ประจำสัปดาห์โดยครูชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *