กิจกรรม “Australia SAY Day” (SAY: South Australia Year)

 

IMG_0191

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ทำความตกลงร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับรัฐบาลออสเตรเลียตอนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและรัฐบาลออสเตรเลีย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียตอนใต้Mr. Darryl Carter จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนจึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์โครงการ
โดยใช้ชื่อกิจกรรม “Australia SAY Day” (SAY: South Australia Year)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *