กิจกรรม นายโรงวัยใส ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม นายโรงวัยใส ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชุน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *