กิจกรรม​ STOP TEEN MOM

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในปัจจุบัน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะพบในวัยรุ่นที่มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ (ช่วงอายุ 11-12 ปี) เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ STOP TEEN MOM ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ NR DIGITAL KNOWLEDGE CENTRE โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดำเนินกิจกรรมโดยงานอนามัยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *