กิจกรรมออนไลน์ Learning Alliance Beyond Borders ร่วมกับ School of Science and Technology Singapore(SST)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับ School of Science and Technology Singapore (SST) ร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ Learning Alliance Beyond Borders ร่วมกันผ่าน Zoom application ในหัวข้อ Good health and well-being และ Sustainable cities and communities ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Challenges and UN Sustainable Development Goals (UNSDGs) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์ การทำงานเป็นทีม และการสร้างานอย่างสร้างสรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *