กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *