กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

🙏ธรรมะเตือนใจ🙏

“ความทุกข์” เป็นครูสอนเรา

…ยิ่งสาดซัดมาเท่าใด…

“ปัญญา” ก็ยิ่งเข้มแข็งเท่านั้น

– ปิยสีโลภิกขุ –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *