กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558

mid

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
เพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบปลายภาค ดังนี้ คลิกเพื่อดูตารางสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *