การสัมภาษณ์ครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนวิชาภาษาจีนแทนนางสาวพัชรี มานิตวิรุฬห์ ที่ได้มีคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *