การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *