การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เรียนและศิษย์เก่าด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้าอาจารย์ไห่หยาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *