การประชุมสรุปโครงการสอนเสริมศักยภาพวันเสาร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และหารือแนวทางการดำเนินโครงการสอนเสริมศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *