การประชุมรับฟังความคิดเห็น ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน

จากที่กระทรวงศึกษาธิการ มีการกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจึงจัดให้มีการรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องกฎระเบียบทรงผมนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *