การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อการยกระดับผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และติดตามการแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *