การประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.3 เพื่อรับทราบแนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 หรือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *